Honden Club Koudum

Het warme hart voor baas en hond!!

 

algemeen-euro

Algemene voorwaarden

 • Honden moeten de entingen hebben gehad die voor de leeftijd gelden en tijdig zijn herhaald.
 • De honden hebben een gewone halsband of een niet corrigerend tuig om met daaraan een lijn van ongeveer 1.20m. Alleen dan kan aan de cursus worden deelgenomen. Andere materialen zijn niet toegestaan. 
 • U koopt een leskaart van 10 lessen die 10 weken geldig is. Uitzondering: vakanties en eventuele feestdagen en ziekte en afwezigheid trainer wordt de geldigheid van de kaart aangepast. Voorwaarde is wel afmelden bij absentie 24 uur van tevoren anders wordt de les gewoon afgetekend. Er zijn 2 lesuren per week ingepland om lessen in te halen. (zie tarieven)
 • In het geval dat u door overmacht langere tijd niet kunt deelnemen zullen wij in overleg met u tot een oplossing proberen te komen. 
 • De hond is van te voren goed uitgelaten. 
 • Het cursusgeld dient vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer: 5190227 t.n.v. Hondenclub Koudum te Koudum of contant te worden voldaan bij de eerste les. 
 • Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of de hond, dient er een verklaring van de dokter cq. dierenarts te worden overlegd, waarna het cursusgeld na rato wordt gerestitueerd vanaf het moment van overlegging van de verklaring, na aftrek van de administratiekosten € 15,00.
 • Annulering door de cursist kan uitsluitend plaatsvinden tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus, waarbij reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd onder aftrek van € 15,00 administratiekosten. 
 • Indien binnen de gestelde termijn van 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd kunnen betaalde cursusgelden niet worden gerestitueerd. 
 • Tijdens de lessen mag niet worden gerookt.
 • Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. Volgens de wet is de eigenaar van de hond te allen tijde aansprakelijk voor de door de hond veroorzaakte schade. Hieronder valt schade aan derden, schade aan andere honden of personen die de training bezoeken en schade op of aan het trainingsveld. Controleer of uw hond is meeverzekerd op de polis van uw WA verzekering.
 • Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald. 
 • U dient de auto te parkeren op de door ons aangewezen plekken. 
 • U dient er voor te zorgen dat u geen overlast in de buurt veroorzaakt. 
 • Alle honden dienen aangelijnd te zijn op het terrein.
 • Honden niet aangelijnd laten snuffelen/spelen. 
 • Bij slecht weer gaan de lessen gewoon door behalve wanneer de instructeur dit onverantwoord vind of het trainingsveld het niet toelaat. Er zal dan telefonisch contant met u opgenomen worden. 
 • Deponeert uw hond zijn behoefte op het veld, dan dient de eigenaar dit op te ruimen. 
 • Loopse honden kunnen drie weken niet deelnemen aan de lessen, deze lessen kunnen dan ingehaald worden tijdens de inhaallessen. 
 • Agressieve honden worden niet getolereerd in de groep. Voor deze honden zal een passende oplossing worden gevonden.
 • Hondenclub Koudum heeft het recht om cursisten en/of honden te weigeren voor de lessen.
 • Hondenclub Koudum kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor besmetting, verwonding, blessures, ziektes of overlijden van de hond tijdens de lessen.
 • Tijdens de lessen kunnen foto's gemaakt worden die te gebruiken zijn voor promotionele doeleinden. Heeft u hiertegen bezwaar dan dient u dit zelf te noteren op het inschrijfformulier.